Тухайн шинжилгээний талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй шинжилгээний нэр дээр дарж танилцана уу!

Манай шинжилгээний өртөгт дараах зүйлс багтаж байна:

 • Урвалжийн өртөг
 • Тоног төхөөрөмжийн өртөг
 • Дотоод чанарын хяналтын өртөг /Үйлдвэрлэгчийн/
 • Гадаад чанарын хяналтын өртөг /RIQAS, MEQAS, NCCD г.м/
 • Дэд бүтцийн урсгал зардал /цахилгаан, дулаан, ус, түрээс/
 • Ажилчдын цалин
 • Онлайн хариу олгох үйлчилгээний өртөг /Дижитал Медик ХХК/
 • Программ хангамжийн үйлчилгээний өртөг /Орион ХХК/
 • Техник үйлчилгээний өртөг /Лайфтроник/
 • Дижитал утсан үйлчилгээний өртөг /CallPro ХХК/
 • Утсанд мсж илгээх үйлчилгээний өртөг /Мобиком, Скайтел, Юнител, ЖиМобайл
Дааврын шинжилгээ
Бэлгийн дааврууд
Нэр Үнэ /₮/ Хариу
LH - Шар биеийг идэвхижүүлэгч даавар 24,900 2-6 цаг
FSH - Фолликул өдөөгч даавар 21,000 2-6 цаг
PRL - Пролактин 26,000 2-6 цаг
PRG - Прогестерон 26,000 2-6 цаг
HCG - Хүний хорион гонадотропины даавар 32,500 2-6 цаг
EST II - Эстрадиол 24,900 2-6 цаг
Ue3 - Чөлөөт эстрадиол 29,500 2-6 цаг
TES - Тестостерон 25,500 2-6 цаг
Бамбай булчирхайн дааврууд
Нэр Үнэ /₮/ Хариу
FT3 - Трииодтиронин /Нийт/ 25,000 2-6 цаг
FT4 - Тироксин /Нийт/ 25,000 2-6 цаг
anti TG - Тироглобулины эсрэгбие 18,000 2-6 цаг
anti TPO - Тиреод Пероксидаза эсрэгбие 21,000 2-6 цаг
TSH - Тиреод сэдээгч даавар 23,000 2-6 цаг
T3 - Трииодтиронин /Нийт/
23,000 2-6 цаг
T4 - Тироксин /Нийт/ 23,000 2-6 цаг
Бусад дааврууд
Нэр Үнэ /₮/ Хариу
CORS - Бөөрний дээд булчирхайн даавар /Кортизол/ 29,000 2-6 цаг
Диабет /чихрийн шижин/-ын үзүүлэлт
Нэр Үнэ /₮/ Хариу
GLU - Өлөн үеийн сийвэнгийн сахар 4,900 4-6 цаг
HbA1c - Сахарын 3 сарын дундаж /Глюкозжуулсан гемоглобин/ 16,500 4-6 цаг
MALB - Микроальбумин шээсэнд 8,000 4-6 цаг
FUN - Фруктозамин (Сахарын 3 долоо хоногийн дундаж) 15,000 4-6 цаг
URINEPRES - Шээсний Ерөнхий шинжилгээ /микроальбумин багтсан/ 5,900 4-6 цаг
HEM 5 - Цусны ерөнхий шинжилгээ /5 дифф./
Insulin - Инсулин
C-peptide - Ц-пептид
11,900
25,000
25,000

2-4 цаг

Эрдэс бодис /электролитын солилцоо
Нэр Үнэ /₮/ Хариу
Ca - Кальци 4,900 4-6 цаг
MG - Магни 7,000 4-6 цаг
P - Фосфор 6,000 4-6 цаг
CU - Зэс 9,000 4-6 цаг
ZINC - Цайр 9,000 4-6 цаг
FE - Төмөр 4,500 4-6 цаг
Na - Натри 7,000 4-6 цаг
K - Кали 7,000 4-6 цаг
CL - Хлор 7,000 4-6 цаг
Vitamin D - Витамин Д 25-ОН (нийт) 29,500 4-6 цаг
Цусны дэлгэрэнгүй үзүүлэлт
Нэр Үнэ /₮/ Хариу
BT - Цусны бүлэг тодорхойлох 5,200 1-3 цаг
HEM5 - Цусны ерөнхий шинжилгээ /5 дифферециал үзүүлэлт/ 11,900 1-3 цаг
RH - Резус фактор 5,200 1-3 цаг
SOE - Улаан эсийн тунах хурд /СОЭ/ 4,900 1-3 цаг
Цусны ариун чанарын шинжилгээ 88,300 3-5 хоног
Цусны бүлэгнэлтийн шинжилгээ
Нэр Үнэ /₮/ Хариу
Coagulation test - Бүлэгнэлтийн дэлгэрэнгүй шинжилгээ 25,000 2-4 цаг
PT, INR - Протромбины хугацаа, индекс, INR 11,000 2-4 цаг
APTT - aPTT - Зориуд идэвхжүүлсэн тромбопластины хугацаа 8,000 2-4 цаг
TT - Тромибины хугацаа 6,500 2-4 цаг
Fib - Фибриноген 5,900 2-4 цаг
Зүрх, судас, Үе мөч /ревматологи/-ний үзүүлэлт
Нэр Үнэ /₮/ Хариу
ASLO - Анти-Стрептолизин О /чанарын/ 6,900 4-6 цаг
CRP - Ц реактив уураг /латекс/ 6,900 4-6 цаг
RF - Ревматойд фактор /чанарын/ 6,900 4-6 цаг
ASLO - Анти-Стрептолизин О /тоогоор/ 10,500 4-6 цаг
CRP - Ц реактив уураг /тоогоор/ 10,500 4-6 цаг
RF - Ревматойд фактор /тоогоор/ 10,500 4-6 цаг
HR CRP - Ц реактив уураг (Өндөр мэдрэг) 26,000 4-6 цаг
Зүрх судас, өөх тосны солилцоо
Нэр Үнэ /₮/ Хариу
ACE - Ангиотензин хувиргагч фермент 12,900 4-6 цаг
APO B - Аполипопротейн В 12,000 4-6 цаг
APO A1 - Аполипопротейн А1 12,000 4-6 цаг
CK MB - Креатинкиназа 9,500 4-6 цаг
TC - Нийт холестрин 3,800 4-6 цаг
HDL - Өндөр нягтралтай липопротейн холестрин 8,000 4-6 цаг
LDL - Бага нягтралтай липопротейн холестрин 8,000 4-6 цаг
TG - Триглицерид 3,900 4-6 цаг
HEM 5 - Цусны ерөнхий шинжилгээ /5 дифферециал/ 11,900 2-4 цаг
Бөөр, шээс ялгаруулах эрхтний үйл ажиллагаа
Нэр Үнэ /₮/ Хариу
CREА - Креатинин 3,800 4-6 цаг
UREA - Мочевин 3,800 4-6 цаг
UA - Шээсний хүчил 3,900 4-6 цаг
CYST С - Цистатин Ц 18,000 4-6 цаг
ALB - Альбумин 5,500 4-6 цаг
TP - Нийт уураг 3,500 4-6 цаг
HEM5 - Цусны ерөнхий шинжилгээ /5 дифферециал/ 11,900 2-4 цаг
ID/ASUT - Шээсэнд нян илрүүлэх, антибиотик мэдрэг чанар тодорхойлох 48,900 3-4 хоног
URINALYSIS - Шээсний ерөнхий шинжилгээ 5,900 2-4 цаг
URINEPRES - Шээсний дэлгэрэнгүй шинжилгээ 16,400 2-4 цаг
Нойр булчирхайн үйл ажиллагаа
Нэр Үнэ /₮/ Хариу
AMY - Амилаза 6,900 4-6 цаг
LIP - Липаза 8,500 4-6 цаг
Ca-19-9 - Нойр булчирхайн хавдар 28,900 2-6 цаг
HEM5 - Цусны ерөнхий шинжилгээ /5 дифферециал/ 11,900 2-4 цаг
Элэг, Цөсний үйл ажиллагаа
Нэр Үнэ /₮/ Хариу
ALP - Шүлтлэг фосфотаза 4,900 4-6 цаг
GGT - Гаммаглутамилтрансфераза 5,000 4-6 цаг
LDH - Лактатдегидрогеназа 4,300 4-6 цаг
5 NT - 5 нуклеотидаза 8,500 4-6 цаг
HEM5 - Цусны ерөнхий шинжилгээ /5 дифференциал/ 11,900 2-4 цаг
Уушгины үзүүлэлт
Нэр Үнэ /₮/ Хариу
ACE - Ангиотензин хувиргагч фермент 12,900 4-6 цаг
TBR - Сүрьеэгийн үүсгэгчийн эсрэг төрөгч 6,400
Өвөрмөц бус дархлааны үзүүлэлтүүд
Нэр Үнэ /₮/ Хариу
Ig A - Иммуноглобулин А 9,700 4-6 цаг
Ig M - Иммуноглобулин M 9,700 4-6 цаг
Ig G - Иммуноглобулин G 9,700 4-6 цаг
Ig E - Иммуноглобулин E 23,000 2-6 цаг
C3 - Хавсрага 3 15,500 4-6 цаг
C4 - Хавсрага 4 15,500 4-6 цаг
Хеликобактер илрүүлэх шинжилгээ
Нэр Үнэ /₮/ Хариу
H.Pylori IgG - Цусанд хеликобактерийн эсрэгбие илрүүлэх /тоогоор/ 12,000 4-12 цаг
HP-ACON H.Pylori Ag - Өтгөнд хеликобактер-ийн эсрэгтөрөгч илрүүлэх /тоогоор/ 22,900 4-12 цаг
Хавдарын маркер
Нэр Үнэ /₮/ Хариу
AFP - Элэгний хавдрын маркер 26,000 2-6 цаг
CA 125 - Өндгөвчний хавдрын маркер 28,900 2-6 цаг
CA 15-3 - Хөхний хавдрын маркер 28,900 2-6 цаг
CA 19-9 - Нойр булчирхайн хавдрын маркер 28,900 2-6 цаг
FPSA - Түрүү булчирхайн өвөрмөц антиген (чөлөөт) 28,000 2-6 цаг
CEA - Хавдрын ерөнхий маркер 24,900 2-6 цаг
tPSA - Түрүү булчирхайн өвөрмөц антиген (нийт) 26,000 2-6 цаг
PSA complex - Түрүү булчирхайн хавдрын маркер 49,500 2-6 цаг
Элэгний үйл ажиллагаа
Нэр Үнэ /₮/ Хариу
AST - Аспартатаминотрансфераза 3,500 4-6цаг
ALT - Аланинаминотрансфераза 3,500 4-6цаг
TP - Нийт уураг 3,500 4-6цаг
ALB - Альбумин 5,500 4-6цаг
GLO - Глобулин 2,500 ALB, TP заавал өгсөн байх 4-6цаг
TBIL - Нийт билирубин 3,500 4-6цаг
D-BIL - Шууд билирубин
3,800 4-6цаг
AFU - Л фукозидаза 12,000 4-6цаг
HEM-5 - Цусны ерөнхий шинжилгээ /5 дифферециал/ 11,900 2-4цаг
AFP - Элэгний хавдрын маркер 26,000 4-6цаг
Элэгний вирүсийн халдвар
Нэр Үнэ /₮/ Хариу
HBsAg rapid - Элэгний В вирүсийн гадаргуугын эсрэг төрөгч тодорхойлох /скрининг/ 7,700 4-6 цаг
HBsAg Ultra - Элэгний В вирүсийн гадаргуугын эсрэг төрөгч тодорхойлох /тоогоор/ 24,900 2-4 цаг
Anti HCV - Элэгний С вирүсийн эсрэг бие тодорхойлох /скрининг/ 7,700 4-6 цаг
Anti HCV - Элэгний С вирүсийн эсрэг бие тодорхойлох /тоогоор/ 29,500 2-6 цаг
HDV antibody - Элэгний D вирүсийн эсрэг бие тодорхойлох 19,000 4-6 цаг
HBV load - Элэгний В вирүс тоолох 121,400 Мягмар, Пүрэв, Бямба гараг, 17:00 цагт
HCV load - Элэгний С вирүс тоолох 121,400 Лхагва, Баасан гараг, 17:00 цагт
HDV load - Элэгний D вирүс тоолох 111,300 Даваа гараг 17:00 цагт
HCV genotyping - Элэгний C вирүсийн 6 хэв шинж тодорхойлох
259,800 Лхагва гариг 16 цагаас хойш

Халдварт өвчин
Элэгний вирүсийн маркер
Нэр Үнэ /₮/ Хариу
HbsAg rapid - Элэгний В вирүсийн гадаргуугын эсрэг төрөгч тодорхойлох /скрининг/
7,700 4-6 цаг
HBsAg Ultra - Элэгний В вирүсийн гадаргуугын эсрэг төрөгч тодорхойлох /тоогоор/ 24,900 2-4 цаг
Аnti-HCV - Элэгний С вирүсийн эсрэг бие тодорхойлох /тоогоор/ 29,500 2-4 цаг
Аnti-HCV rapid - Элэгний С вирүсийн эсрэг бие тодорхойлох /скрининг/ 7,700 4-6 цаг
HCV load - Элэгний С вирүс тоолох 121,400 Мягмар, Пүрэв гариг, 13 цат
Total Аnti HAV - Элэгний A вирүсийн эсрэг бие тодорхойлох 34,500 4-6 цаг
Аnti IgM HAV - Элэгний A вирүсийн IgМ тодорхойлох 42,500 4-6 цаг
Anti HBc - Элэгний В вирүсийн цөмийн эсрэг бие тодорхойлох 35,500 4-6 цаг
Anti HBs - Элэгний В вирүсийн эсрэг бие тодорхойлох 29,900 4-6 цаг
Total HBc IgM - Элэгний В вирүсийн нийт цөмийн эсрэг бие IgM тодорхойлох 25,500 4-6 цаг
HBV load - Элэгний В вирүс тоолох 121,400 Мягмар, Пүрэв, Бямба гариг 17:00 цагт
Anti HIV - ДОХ-ын үүсгэгчийн эсрэг бие тодорхойлох 7,300 4-6 цаг
HIV p24 II - ХДХВ-ын р24 антиген болон эсрэг бие тодорхойлох 32,000 2-6 цаг
Anti-HIV - ХДХВ-ийн эсрэгбие илрүүлэх шинжилгээ 7,900 2-3 цаг
RPR-ТИТР - Тэмбүү үүсгэгчийн эсрэг бие илрүүлэх урвал 11,500 2-3 цаг
RPR - Тэмбүүгийн реагин эсрэг эсрэг бие тодорхойлох 7,900 4-6 цаг
TPHA - Тэмбүү үүсгэгчийн эсрэг бие тодорхойлох 15,400 4-6 цаг
CHLR - Хламидын үүсгэгчийн эсрэг бие тодорхойлох 11,900 4-6 цаг
Man GTI - Эрэгтэйн шээсний сүвний наалдацын шинжилгээ /эрэгтэй мазок/ 11,900 4-6 цаг
Wowan GTI - Эмэгтэйн үтрээний арчдасын наалдацын шинжилгээ /эмэгтэй мазок/ 11,900 4-6 цаг
HPV genotyping - Умайн хүзүүний хавдар үүсгэгч папилома вирүсийн 28 хэв шинж тодорхойлох 127,100 Баасан гариг 15:00 цагт
STI 14 (БЗХӨ-ний 14 төрлийн далд үүсгэгч илрүүлэх цогц шинжилгээ)
125,500

Пүрэв, Бямба, Мягмар гарагийн 13:00-15:00 цагт

BV 14 Үтрээний үрэвсэл үүсгэгч 13 эмгэгтөрөгч, 1 хэвийн бичил биетнийг PCR-ийн аргаар илрүүлэх шинжилгээ 117,000 Ирэх долоо хоногийн Мягмар гарагийн 15:00 цагт
EYE 5 - Нүдний халдвар үүсгэгч 5 эмгэгтөрөгч илрүүлэх шинжилгээ
133,000 Ирэх долоо хоногийн Мягмар гарагийн 15:00 цагт
Бусад
Нэр Үнэ /₮/ Хариу
HEL - Шимэгч хорхойн өндөг илрүүлэх 4,300 4-6 цаг
Semen Analyze - Үрийн шингэний чанарын шинжилгээ 49,500 2-6 цаг
Шээснээс мансууруулах төрлийн бодис илрүүлэх шинжилгээ 25,000 1 хоног
Эх-Ургийн халдвар цогц шинжилгээ
Нэр Үнэ /₮/ Хариу
TORCH Complete - TORCH Бүрэн багц
114,000 4-12 цаг
TORCH Basic - TORCH Суурь багц
89,000 4-12 цаг
Токсоплазмын эсрэг иммуноглобулин IgG болон IgM 31,900 4-12 цаг
Рубелла вирүсийн эсрэг иммуноглобулин IgG болон IgM 29,900 4-12 цаг
Цитомегаловирүсийн эсрэг иммуноглобулин IgG болон IgM 29,900
Херпес вирүсийн 1/2 хэвшинжийн эсрэг иммуноглобулин IgG болон IgM 39,900 4-12 цаг
Бактериологи
Нэр Үнэ /₮/ Хариу
Нян ялган дүйх, ургуулах, антибиотик мэдрэг чанар тодорхойлох 48,900 Ажлын 3-4 хоногийн дараа
Blood Culture - Цусны ариун чанар тодорхойлох 88,300 3-5 хоног
Body Fluid - Биеийн шингэний ариун чанар
88,300 3-5 хоног
StrepB - Б бүлгийн стрептококк илрүүлэх 44,500 3-4 хоног
DBS - Бацилл хадгалалтын шинжилгээ 22,000 3-4 хоног
Бичил биетэн тодорхойлох шинжилгээ 13,000 1-2 хоног
                                                                                            Нүдний халдвар
Нэр Үнэ/₮/ Хариу
EYES 5 - Нүдний халдвар үүсгэгч 5 эмгэгтөрөгч илрүүлэх шинжилгээ
133,000 Ирэх долоо хоногийн Мягмар гарагийн 15:00 цагт