Тухайн шинжилгээний талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй шинжилгээний нэр дээр дарж танилцана уу!

Манай шинжилгээний өртөгт дараах зүйлс багтаж байна:

 • Урвалжийн өртөг
 • Тоног төхөөрөмжийн өртөг
 • Дотоод чанарын хяналтын өртөг /Үйлдвэрлэгчийн/
 • Гадаад чанарын хяналтын өртөг /RIQAS, MEQAS, NCCD г.м/
 • Дэд бүтцийн урсгал зардал /цахилгаан, дулаан, ус, түрээс/
 • Ажилчдын цалин
 • Онлайн хариу олгох үйлчилгээний өртөг /Дижитал Медик ХХК/
 • Программ хангамжийн үйлчилгээний өртөг /Орион ХХК/
 • Техник үйлчилгээний өртөг /Лайфтроник/
 • Дижитал утсан үйлчилгээний өртөг /CallPro ХХК/
 • Утсанд мсж илгээх үйлчилгээний өртөг /Мобиком, Скайтел, Юнител, ЖиМобайл/
Төрөл Нэр Үнэ /₮/
Биохими 5'-NT нуклеотидаза
8,500
Биохими ACE ангиотензин хувирдаг фермент
12,900
Биохими Аланин аминотранфераза (АЛАТ)
3,500
Биохими Альбумин
5,500
Биохими Амилаза фермент (a-Amylase) 6,900
Биохими Антистрептолизин О (АСЛО(биохими))
10,500
Биохими аполипопротеин (ApoA1) 12,000
Биохими Аполипопротеин (ApoB)
12,000
Биохими Аспартат аминотрансфераза (АСАТ)
3,500
Биохими, Билирубин (Нийт)
3,500
Биохими Билирубин (Шууд)
3,800
Биохими Гамма-глутамил трансфераза (ГГТ)
5,000
Биохими Глобулин
2,500
Биохими Глюкозжсон гемоглобин-HbA1c
16,500
Биохими Зэс (Cu)
9,000
Биохими Иммуноглобулин G (IgG)
9,700
Биохими Иммуноглобулин А (IgA)
9,700
Биохими Иммуноглобулин М (IgM)
9,700
Биохими Инсулин 25,000
Биохими Кали (К)
7,000
Биохими Кали /Шээсэнд/ 5,000
Биохими Кальци (Ca)
4,900
Биохими Креатинин (цусан дахь хэмжээ) 3,800
Биохими Креатинкиназа (СК-МВ) 9,500
Биохими Лактат дегидрогеназа (ЛДГ)
4,300
Биохими Липаза 8,500
Биохими Магни (Mg)
7,000
Биохими Микроальбумин
8,000
Биохими Натри (Na)
7,000
Биохими Ревматойд Фактор (Биохими)
10,500
Биохими С Реактив Уураг (Биохими)
10,500
Биохими С реактив уураг (Өндөр мэдрэмжит) 26,000
Биохими Сахар (Глюкоз)-Өлөн үеийн
4,900
Биохими Сахар /Глюкоз/-120мин
4,000
Биохими Сахар /Глюкоз/-30мин
4,000
Биохими Сахар /Глюкоз/-60мин
4,000
Биохими Сахар /Глюкоз/-90мин
4,000
Биохими Төмөр (Fe)
4,500
Биохими Триглицерид
3,900
Биохими Уураг (Нийт)
3,500
Биохими Фиброз 1 Инвазив бус аргаар фиброз тодорхойлох
Биохими Фиброз 2 Инвазив бус аргаар фиброз тодорхойлох
Биохими Фосфор (P)
6,000
Биохими Фруктозамин (FUN)
15,000
Биохими Фукозидаза-Л (AFU) 12,000
Биохими Хавсарга C3
15,500
Биохими Хавсарга C4
15,500
Биохими Хлор (Cl)
7,000
Биохими Холестрол (Бага нягтралтай)-LDL
8,000
Биохими Холестрол (Өндөр нягтралтай)-HDL
8,000
Биохими Холестрол (Нийт) 3,800
Биохими Цинк 9,000
Биохими Цистатин (С-CysC) 18,000
Биохими Шүлтлэг фосфатаза
4,900
Биохими Шээг (Mочевин)
3,800
Биохими Шээсний хүчил
3,900
Биохими Электролит ATF500 15,000
Серологи Антистрептолизин О (АСЛО(серологи))
6,900
Серологи Ревматоид фактор (чанарын үзүүлэлт)
6,900
Серологи С реактив уураг (латекс)
6,900
Хематологи Резус фактор
5,200
Хематологи Улаан эсийн тунах хурд (СОЭ)
4,900
Хематологи Цусны бүлэг тодорхойлох
5,200Хематологи Цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ (5 дифференциал)
11,900
Иммунологи AFP-Ургийн альфа уураг 26,000
Иммунологи Anti-TG Анти-тироглобулин 18,000
Иммунологи Anti-TPO Анти тироид пероксидаза
21,000
Иммунологи CA 15-3 (Хавдрын антиген 15-3)
28,900
Иммунологи CA-125 (Хавдрын антиген-125)
28,900
Иммунологи CA-19-9 (Хавдрын антиген 19-9)
28,900
Иммунологи CEA - Карциноэмбрионик эсрэгтөрөгч
24,900
Иммунологи CMV IgM- Цитомегало вирүсийн иммуноглобулин М
26,000
Иммунологи CMV IgG - Цитомегало вирүсийн иммуноглобулин G
19,500
Иммунологи FPSA - Түрүү булчирхай өвөрмөц антиген
28,000
Иммунологи FSH - Фолликул өдөөгч даавар
21,000
Иммунологи FT3 - Чөлөөт трииодот-тиронин
25,000
Иммунологи FT4 - Чөлөөт тироксин
25,000
Иммунологи HCG -Хүний хорион-гонадотропины даавар
32,500
Иммунологи LH - Шар биеийг идэвхжүүлэгч даавар
24,900
Иммунологи PSA 26,000
Иммунологи PSA комплекс 49,500
Иммунологи TES II- тестостерон (Нийт)
25,500
Иммунологи TORCH Бүрэн
114,000
Иммунологи ToRCH Суурь
89,000
Иммунологи TSH - Тироид өдөөгч даавар
23,000
Иммунологи Витамин Д 25-ОН (нийт) 29,500
Иммунологи Жирэмсний хамааралт ийлдэсийн А уураг (PAPP-A) 40,500
Иммунологи Иммуноглобулин Е (IgE)
23,000
Иммунологи Ингибин А 150,000
Иммунологи Кортизол
29,000
Иммунологи Миоглобин 30,000
Иммунологи нийт T3-трииодтиронин 23,000
Иммунологи нийт Т4-тироксин 23,000
Иммунологи Прогестерон (PRG)
26,000
Иммунологи Прокальцитонин 55,000
Иммунологи Пролактин (PRL)
26,000
Иммунологи Рубелла Иммуноглобулин G&M 29,900
Иммунологи Токсоплазм Иммуноглобулин G&M 31,900
Иммунологи Ферритин 26,000
Иммунологи ХДХВ-ийн р24 антиген
32,000
Иммунологи Хеликобактерийн эсрэгтөрөгч (өтгөнөөс)
22,900
Иммунологи Хеликобакторийн эсрэгбие (тоолох) 12,000
Иммунологи Хепатит А вирүсийн IgM эсрэг бие (HAV IgM) 42,500
Иммунологи Хепатит А вирүсийн нийт эсрэг бие (anti-HAV Total) 34,500
Иммунологи Хепатит В вирүсийн гадаргуугийн эсрэгтөрөгч /Тоогоор/-HBsAg
24,900
Иммунологи Хепатит В вирүсийн гадаргуугийн эсрэгтөрөгчийн эсрэг эсрэгбие (Anti-HBs Total II)   20,000
Иммунологи Хепатит В вирүсийн цөмийн антигены IgM эсрэг бие (HBc IgMl II) 35,500
Иммунологи Хепатит В вирүсийн цөмийн антигены эсрэг бие (Anti-HBc Total II) 27,500
Иммунологи Хепатит Д вирүсийн эсрэг бие тодорхойлох
19,000
Иммунологи Хепатит С вирүсийн эсрэгбие тодорхойлох /ELFA/-Anti-HCV
29,500
Иммунологи Херпес Вирүс 1&2 Иммуноглобулин G&M 39,900
Иммунологи Цитомегало Вирүс Иммуноглобулин G&M 29,900
Иммунологи Ц-пептид /өлөн үеийн/ 25,000
Иммунологи Чөлөөт Эстриол (uE3) 29,500
Иммунологи Эстрадиол
24,900
Шээсний Шээсний ерөнхий шинжилгээ-11 5,900
Шээсний Шээсний ерөнхий шинжилгээ-14
5,900
Шээсний Шээсний нарийвчилсан дэлгэрэнгүй шинжилгээ
16,400
Ялтаст оношлуур RPR, Тэмбүү үүсгэгчийн эсрэг бие илрүүлэх урвал
7,900
Ялтаст оношлуур RPR-ТИТР, Тэмбүү үүсгэгчийн эсрэг бие илрүүлэх урвал 11,500
Ялтаст оношлуур TPHA-Тэмбүү үүсгэгчийн эсрэг бие илрүүлэх урвал
15,400
Ялтаст оношлуур Сүрьеэгийн эсрэг бие (түргэвчилсэн шинжилгээ)
6,400
Ялтаст оношлуур Тэмбүү үүсгэгчийн эсрэг бие (түргэвчилсэн шинжилгээ)
7,900
Ялтаст оношлуур ХДХВ-ийн эсрэгбие (Anti-HIV)
7,900
Ялтаст оношлуур Хепатит В вирүсийн гадаргуугийн эсрэгтөрөгч-HBsAg
7,700
Ялтаст оношлуур Хепатит С вирүсийн эсрэгбие тодорхойлох(түргэвчилсэн оношлогоо)-Anti-HCV
7,700
Ялтаст оношлуур Хламидын эсрэг төрөгч (түргэвчилсэн оношлогоо)
11,900
Микроскоп Бэлгийн замын арчдас /эмэгтэй/
11,900
Микроскоп Бэлгийн замын арчдас /эрэгтэй/
11,900
Микроскоп Кариотип 650,000
Микроскоп Умайн хүзүүн эсийн шинжилгээ (PAP smear)  
Микроскоп Шимэгч хорхойн өндөг
4,300
Молекулбиологи БЗХӨ үүсгэгч 14 эмгэг төрөгч илрүүлэх
125,500
Молекулбиологи Хепатит В вирүсийн ачаалал тоолох шинжилгээ-HBV viral loading
121,400
Молекулбиологи Хепатит Д вирүсийн ачаалал тоолох
111,300
Молекулбиологи Хепатит С вирүсийн 6 хэв шинж тодорхойлох-HCV genotyping
259,800
Молекулбиологи Хепатит С вирүсийн ачаалал тоолох шинжилгээ-HCV Viral Load
121,400
Молекулбиологи Хүний Папиллома Вирүсийн 28 Хэвшинж тодорхойлох
55,700
Микробиологи Антибиотик мэдрэг чанар
0
Микробиологи Б бүлгийн Стрептококк илрүүлэх 44,500
Микробиологи Бацилл хадгалалтын шинжилгээ 22,000
Микробиологи Биеийн шингэнээс нян ургуулах 88,300
Микробиологи Бичил биетэн тодорхойлох 13,000
Микробиологи Нян ялган дүйх 48,900
Микробиологи Цусны ариун чанар
88,300
Электролит Натри /Шээсэнд/ 5,000
Бүлэгнэлт aPTT-зориуд идэвхжүүлсэн тромбопластины хугацаа 8,000
Бүлэгнэлт Бүлэгнэлтийн дэлгэрэнгүй 25,000
Бүлэгнэлт Протромбины хугацаа, индекс 11,000
Бүлэгнэлт Тромибины хугацаа 6,500
Бүлэгнэлт Фибриноген 5,900
Клиник хими Үрийн шингэний нарийвчилсан шинжилгээ
49,500