“Лабораторийн оношлогооны дэвшил” - 02 сургалт, семинар

МАУА-ийн түшиц байгууллага “Гялс” ХХК санаачлан “Лабораторийн оношлогооны дэвшил” сургалт-семинарийг 1998, 2008, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017 онуудад анагаахын эмч, шинжээчдэд лабораторийн оношилгооны Дэлхий дахины болон Монгол улс дахь шинэ соргог, дэвшилтэт хөгжлийн ололтыг танилцуулах зорилготой энэхүү сургалт, семинар тогтмол зохион байгуулагддаг үйл ажиллагаа болон төлөвшиж, зөвхөн эрүүл мэндийн салбарынхан төдийгүй, мал эмнэлэг, хүнсний үйлдвэрлэлийн төлөөллийг хамрах чиг хандлагатай болсон байна.


МАУА, Монголын “Гялс” ХХК, Францын “БиоМерью”, БНСУ-ын “Бионеер” компанитай хамтран зохион байгуулав.